1. Alle facturen dienen voor hun vervaldag te worden betaald zonder enige korting.
 2. Indien bestelde goederen niet binnen de 30 dagen na kennisgeving van de aanwezigheid zorden afgehaald of niet binnen de 30 dagen kunnen worden geleverd, zal dit worden beschouwd qls een annulatie van de bestelling en zal een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van de waarde van de bestelling op datum van het verstrijkenvan de termijn van 30 dagen verschuldigd zijn.
 3. Bij afhalingen dienen de materialen ter plaatse te worde nagezien, dit om elk geschil of klacht van kwaliteit en/of hoeveelheid uit te schakelen. De koper vervoert op eigen risico. Klachten achteraf zijn ongeldig en worden niet aanvaard.
 4. Bij levering van mateiralen geschiedt het vervoer enkel op bereidbare wegen en werven. Mogelijke onkosten van vertraging, breuken aan de vloer- of werktuigen, te wijten aan de slechte toestand van de werf of het terrein, zullen ten laste van de koper vallen. Eventuele sleepkosten vallen ook daaronder.
 5. Eventuele vertragingen in levering zullen nooit aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding van onzentwege, behoudens uidrukkelijke andersluidende bepaling.
 6. Bij leveringen dienen de materialen ter plaatse te worden nagezien, dit om elk geschil of klacht van kwaliteit en/of hoeveelheid uit te schakelen. Klachten omtrent de geleverde goederen dienen op straffe van nietigheid ons aangetekend te bereiken binnen de zeven dagen na levering. Klachten achteraf zijn ongeldig en worden niet aanvaard.
 7. Op alle materialen van om het even welk merk of benaming, door het eigen bedrijf niet vervaardigd, zelfs met verborgen fabrieksfouten, treft ons geen enkele schuld en blijven wij, om eender welk detail hieromtrent, niet aansprakelijk en buiten gerechtelijke vervolgingen.
 8. Niet betaalde goederen, zelfs bij faling, blijven eigendom van de verkoper en kunnen zonder meer worden teruggenomen. Dit beding van eigendomsrecht wordt uitdrukkelijk erkend en aanvaard door de koper ten gunste van de verkoper.
 9. Bij niet of slechts gedeeltelijke betaling, na de vervaldatum op de factuur vermeld, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest worden aangerekend van 10 % per jaar. Daarenboven zal het bedrag worden verhoogd met een forfaitare schadevergoeding van 10 % van het volledig factuurbedrag, met een minimum van € 100.
 10. Aanvaarding van onze prijsoffertes, alsook ondertekening van onze bestel- of leveringsbonnen, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden.
 11. Alle betwistingen dienen te worden gebracht voor de Rechtbanken van het arrondisement Turnhout en vallen onder toepassing van het Belgisch recht.
 12. De afmetingen van onze producten mogen een normale afwijking van 3% min of meer vertonen hetzij in vergelijking met monsters. Hetzij van de ene levering tot de andere. Monsters worden voorgelegd ter oriëntatie echter zonder de volstrekte gelijkheid te waarborgen met de eventuele leveringen.
 13. Al de wettelijke taksen, van welke aard zij ook mogen zijn vallen steeds ten laste van de koper en zijn niet in de verkoopsprijs inbegrepen.
 14. Onze offerte's zijn vrijblijvend.
 15. Opgelet: vanaf (datum) administratiekosten voor facturen onder € 50 excl. BTW